ĐĂNG KÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

       Thực hiện công văn số 1585/SGDĐT-GDTX&CN ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung Bồi dưỡng thường xuyên (Chương trình bồi dưỡng 03) năm học 2020-2021, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng dẫn thực hiện như sau:

  1. Cán bộ quản lý nghiên cứu kỹ các thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT và số 19/2019/TT-BGDĐT, lựa chọn đăng ký 40 tiết theo các mô đun được quy định trong thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT, gửi về đồng chí Lê Phi Hùng trước ngày 3/9/2020 để tổng hợp gửi Sở.
  2. Giáo viên nghiên cứu kỹ các thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT và số 19/2019/TT-BGDĐT, lựa chọn đăng ký 40 tiết theo các mô đun được quy định trong thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT. Tổ trưởng tổng hợp theo mẫu gửi kèm và gửi về đồng chí Lê Phi Hùng trước ngày 3/9/2020 để tổng hợp gửi Sở.
  3. Sau khi đăng ký các nội dung các đồng chí xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân để thực hiện các mô đun đã lựa chọn.

       Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

Các file đính kèm:

  1. Công văn 1585 của Sở GD&ĐT: CV HD BDTX 2020
  2. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT: 17-2019-TT-BGDĐT (Giáo viên phổ thông)
  3. Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT: 18_2019_TT_BGDDT(CBQL phổ thông)
  4. Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT: 19_2019_TT_BGDDT.signed
  5. Bản tổng hợp đăng ký của tổ chuyên môn: Đăng ký GDTX của Tổ CM 2020 – 2021

 

Bài viết cùng chuyên mục