Hướng dẫn tạm thời thu, chi dịch vụ tuyển sinh lớp 10 THPT.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh “Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Sở Giáo dục và Đào tạo tạm thời hướng dẫn thu, chi thực hiện dịch vụ tuyển sinh như sau:
Giá dịch vụ tuyển sinh
Tổng chi tối đa tại trường THCS không quá 5.000 đồng/học sinh, tại phòng giáo dục đào tạo không quá 1.000 đồng/học sinh.
Mức thu nộp về sở: Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên: 90.000 đồng/học sinh, học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên 225.000 đồng/học sinh (90.000 đồng không chuyên và 135.000 đồng môn chuyên).
Mức thu tối đa: Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên 200.000 đồng/học sinh; dự thi vào lớp 10 THPT chuyên 370.000 đồng/học sinh (200.000 đồng thi các môn đại trà, 170.000 đồng thi môn chuyên).

Link xem công văn: click here

You may also like...