LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 7

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 7

(Từ 14/6 đến 19/6/2021 – Dạy trực tuyến)

Thứ, ngày Buổi Toán 10 Lý 10 Hóa10 Sinh10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Hai

14/6

Sáng Bảo Viêng H. Nam Hùng S Dũng Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều Trang V
Thứ Ba

15/6

Sáng P. Hùng Lập L Hảo Hùng S Trung   Linh Đ Loan A  
Chiều Trang V Ngọc S Tâm P
Thứ Tư

16/6

Sáng                   Linh P
Chiều     Ngọc S
Thứ Năm

17/6

Sáng Đức T Viêng Hảo Hùng S Trung T Trang V   Liên Đ    
Chiều Ngọc S Loan A Tâm P
Thứ Sáu

18/6

Sáng Bảo Lập L H. Nam Hùng S Trung T     Linh Đ Loan A Linh P
Chiều Trang V Ngọc S
Thứ Bảy

19/6

Sáng                    
Chiều
Thứ, ngày Buổi Toán 11 Lý 11 Hóa11 Sinh11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Hai

14/6

Sáng Hữu Đạt L Hảo Minh C. Hằng Hoài Uyên Trung A Điền
Chiều Huế  
Thứ Ba

15/6

Sáng Hữu Đạt L Thọ   Minh C. Hằng Hoài   Trung A Điền
Chiều   Huế   Uyên
Thứ Tư

16/6

Sáng                    
Chiều    
Thứ Năm

17/6

Sáng Hữu Đạt L Thọ   Minh C. Hằng Hoài Uyên Trung A Điền
Chiều   Huế
Thứ Sáu

18/6

Sáng                    
Chiều
Thứ Bảy

19/6

Sáng  
Chiều

You may also like...