LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 8

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 8
(từ 21/6 đến 26/6/2021)

Thứ, ngày Buổi Toán 10 Lý  10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Hai 21/6 Sáng Trung T Ngọc S Linh P
Chiều
Ba 22/6 Sáng Bảo Viêng Hảo Hùng S Trung T Linh Đ Loan A
Chiều Trang V Ngọc S Tâm P
Tư 23/6 Sáng P. Hùng Lập L Hảo Hùng S Trung T Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều Trang V
Năm 24/6 Sáng Trung T Ngọc S
Chiều Tâm P
Sáu 25/6 Sáng Đức T Viêng H. Nam Hùng S Trung T Trang V Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều
Thứ, ngày Buổi Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử  11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Hai 21/6 Sáng
Chiều
Ba 22/6 Sáng Hữu Đạt L Thọ Minh Hằng V Hoài Uyên Trung A Điền
Chiều Huế
Tư 23/6 Sáng Hữu Đạt L Thọ   Minh Hằng V Hoài Uyên Trung A Điền
Chiều Huế  
Năm 24/6 Sáng
Chiều
Sáu 25/6 Sáng
Chiều

You may also like...