Lịch học khối 12 từ ngày 21/6 đến 26/6/2021

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD 12A3
Thứ 2 Toán Lịch sử Lịch sử Toán T.Pháp T.Anh T.Anh
Toán Lịch sử Lịch sử Toán T.Pháp T.Anh T.Anh
Sinh học Toán T.Anh Ngữ văn Toán Lịch sử
Sinh học Toán T.Anh Ngữ văn Toán Lịch sử
Thứ 3 Toán Toán Toán T.Anh Ngữ văn T.Anh
Toán Toán Toán T.Anh Ngữ văn T.Anh
Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán Toán T.Anh
Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán Toán T.Anh
Thứ 4 Sinh học Toán Lịch sử T.Anh Ngữ văn T.Anh
Sinh học Toán Lịch sử T.Anh Ngữ văn T.Anh
Lịch sử Ngữ văn Toán T.Pháp Lịch sử T.Anh
Lịch sử Ngữ văn Toán T.Pháp Lịch sử T.Anh
Thứ 5 Toán Toán
Toán Toán
Ngữ văn
Ngữ văn
Thứ 6 Địa lý
Địa lý
Ngữ văn
Ngữ văn

You may also like...