LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019

LỊCH THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Ngày Buổi Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu

làm bài

16/4/2019 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
17/4/2019 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
18/4/2019 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35

Bài viết cùng chuyên mục