Thời khóa biểu áp dụng từ 07/9/2020

 

Thời khóa biểu áp dụng từ 07/9/2020: click here
Học sinh vào mục “Danh sách lớp” và chọn lớp cần xem thời khóa biểu.

 

PHÂN CÔNG SƠ ĐỒ LỚP TIẾNG ANH HỌC THEO NĂNG LỰC

Lớp theo năng lực

Học tại lớp Lớp theo năng lực Học tại lớp Lớp theo năng lực

Học tại lớp

10 C1.1

10 T1 11 C1 11 T1 12 C1.1 12 T1
10 C1.2 10 T2 11 C2.1 11 T2 12 C1.2 12 T2
10 C1.3 10 L 11 C2.2 11 H 12 C2.1 12 H
10 C2.1 10 H 11 C3.1 11 S 12 C2.2 12 S
10 C2.2 10 S 11 C3.2 11 SD 12 C3.1 12 V
10 C3.1 10 Tin     12 C3.2 12 SD
10 C3.2 10 V        
10 C3.3 10 SD        

Bài viết cùng chuyên mục