Thời khóa biểu học Online cho K12 từ 09/6 đến 12/6

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD 12A3
Thứ 2 1
2
3
4
5
Thứ 3 1
2
3
4
5
Thứ 4 1 Sinh học T.Anh T.Anh Hóa học Hóa học GDCD Toán Toán Toán Ngữ văn
2 Sinh học T.Anh T.Anh Hóa học Hóa học GDCD Toán Toán Toán Ngữ văn
3 Toán Ngữ văn Toán Sinh học Toán Toán Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Lịch sử
4 Toán Ngữ văn Toán Sinh học Toán Toán Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Lịch sử
5
Thứ 5 1 Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Sinh học Lịch sử Ngữ văn T.Anh GDCD T.Anh
2 Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Sinh học Lịch sử Ngữ văn T.Anh GDCD T.Anh
3 Toán Toán T.Anh Toán Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Toán
4 Toán Toán T.Anh Toán Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Toán
5
Thứ 6 1 Hóa học Ngữ văn Toán Toán Toán Toán Địa lý GDCD Toán Lịch sử
2 Hóa học Ngữ văn Toán Toán Toán Toán Địa lý GDCD Toán Lịch sử
3 Toán T.Anh Vật lý Sinh học Hóa học Lịch sử Lịch sử T.Anh Ngữ văn Địa lý
4 Toán T.Anh Vật lý Sinh học Hóa học Lịch sử Lịch sử T.Anh Ngữ văn Địa lý
5
Thứ 7 1 Toán Toán Sinh học Toán Sinh học Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử
2 Toán Toán Sinh học Toán Sinh học Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử
3 Sinh học T.Anh Vật lý Hóa học Hóa học Địa lý Ngữ văn Địa lý T.Pháp T.Anh T.Anh
4 Sinh học T.Anh Vật lý Hóa học Hóa học Địa lý Ngữ văn Địa lý T.Pháp T.Anh T.Anh
5

You may also like...