Thời khóa biểu học Online cho K12 từ 14/6 đến 19/6

Thời khóa biểu học Online cho K12 từ 14/6 đến 19/6

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD 12A3
Thứ 2 1 Sinh học T.Anh Toán Toán Địa lý Lịch sử Toán T.Pháp GDCD T.Anh
2 Sinh học T.Anh Toán Toán Địa lý Lịch sử Toán T.Pháp GDCD T.Anh
3 T.Anh Vật lý Vật lý Toán T.Anh Ngữ văn Ngữ văn T.Anh
4 T.Anh Vật lý Vật lý Toán T.Anh Ngữ văn Ngữ văn T.Anh
5
Thứ 3 1 Ngữ văn T.Anh Toán Toán Toán Địa lý Ngữ văn T.Anh
2 Ngữ văn T.Anh Toán Toán Toán Địa lý Ngữ văn T.Anh
3 Sinh học Toán Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán Toán T.Anh
4 Sinh học Toán Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán Toán T.Anh
5
Thứ 4 1 Sinh học T.Anh Toán Toán GDCD Địa lý GDCD T.Anh
2 Sinh học T.Anh Toán Toán GDCD Địa lý GDCD T.Anh
3 Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Lịch sử GDCD
4 Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Lịch sử GDCD
5
Thứ 5 1 Sinh học Vật lý Sinh học Toán Toán Lịch sử Lịch sử T.Anh
2 Sinh học Vật lý Sinh học Toán Toán Lịch sử Lịch sử T.Anh
3 Toán Hóa học Lịch sử GDCD GDCD T.Pháp Toán T.Anh
4 Toán Hóa học Lịch sử GDCD GDCD T.Pháp Toán T.Anh
5
Thứ 6 1 Toán Địa lý T.Anh Lịch sử Lịch sử T.Anh T.Anh
2 Toán Địa lý T.Anh Lịch sử Lịch sử T.Anh T.Anh
3 Hóa học Ngữ văn Toán Địa lý Ngữ văn GDCD
4 Hóa học Ngữ văn Toán Địa lý Ngữ văn GDCD
5
Thứ 7 1
2
3
4
5

You may also like...