Ban đại diện cha mẹ học sinh

[Cập nhật ngày 23 tháng 9 năm 2017]

THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ huynh lớp
1 Trần Quốc Việt Trưởng ban 12T2
2 Phan Xuân Hồng Phó ban 11T1
3 Đặng Thị Thu Hoà Phó ban 11A1
4 Dương Thị Đức UV thường trực 12H
5 Nguyễn Văn Thông UV thường trực 11SĐ
6 Phạm Phương Chi UV thường trực 10V
7 Nguyễn Sông Hàn UV thường trực 10S

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP

NĂM HỌC 2017 – 2018

TT Lớp Trưởng ban
1 10T1 Võ Mai Phương
2 10T2 Dương Chí Điệp
3 10L Ngô Đức Thanh
4 10H Huỳnh T Hương Long
5 10V Phạm Phương Chi
6 10A1 Trần Mạnh Hùng
7 10A2 Nguyễn Lương Tâm
8 10P Trần Hùng Cường
9 10S Nguyễn Sông Hàn
10 10SĐ Phạm Viết Hùng
11 11T1 Phan Xuân Hồng
12 11T2 Phan Mạnh Hùng
13 11L Nguyễn Thị Hoa
14 11H Nguyễn Đình Du
15 11V Nguyễn Đình Thái
16 11A1 Đặng Thị Thu Hoà
17 11A2 Nguyễn Anh Hoài
18 11F Trần Hoài Sơn
19 11S Võ Kim Oanh
20 11SĐ Đặng Thị Lương
21 12T1 Bùi Đức Đồng
22 12T2 Phạm Tất Thắng
23 12L Ng Lương Luân
24 12H Văn Ngọc Bằng, Dương Thị Đức  
25 12V Đoàn Kim Oanh
16 12A1 Nguyễn Thị Thảo
27 12A2 Lê Quốc Hương
28 12P Đặng Thị Thanh
29 12S Tô Thị Nguyệt
30 12S-Đ Lê Văn Thái