Tổ Ngoại ngữ

ngoai-ngu

THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

Họ và tên:   Lê Hữu Khuyến
Ngày sinh:   25/08/1975
Quê quán:   Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Chức vụ:     Tổ trưởng CM
Ngày đến trường:  01/09/1999
Trình độ:     Đại học   
Thành tích:  CSTĐ cấp tỉnh,
                    Bằng khen của UBND tỉnh
Họ và tên:    Đinh Thị Nguyệt
Ngày sinh:   14/04/1975
Quê quán:    Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Chức vụ:     Giáo viên
Ngày đến trường:  05/02/2001
Trình độ:     Đại học
Thành tích:  Giáo viên giỏi tỉnh
 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Phi Lý
Ngày sinh:   31 – 03 – 1981
Quê quán:    Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh
Chức vụ:     Giáo viên
Ngày đến trường:  01/09/2003
Ngày chuyển đi:    01/09/2017
Trình độ:     Tiến sĩ   
Thành tích:  Giáo viên giỏi tỉnh
  
Họ và tên:     Nguyễn Thị Thương Huyền
Ngày sinh:    10/12/1984
Quê quán:     Thành phố Hà Tĩnh
Chức vụ:       Giáo viên
Ngày đến trường:  01/09/2006
Trình độ:       Đại học  
Thành tích:    Giáo viên giỏi tỉnh,
                      CSTĐ cơ sở
 

Họ và tên:     Trần Văn Trung
Ngày sinh:    27/10/1977
Quê quán:     Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Chức vụ:       Tổ phó CM
Ngày đến trường:  01/09/2007
Trình độ:       Thạc sĩ  
Thành tích:   CSTĐ cấp tỉnh,
                      Giáo viên giỏi tỉnh

Họ và tên:     Võ Thị Minh Tâm
Ngày sinh:    27/12/1981
Quê quán:     Thành phố Hà Tĩnh
Chức vụ:       Giáo viên
Ngày đến trường:  01/09/2010
Trình độ:       Đại học
Thành tích:   Giáo viên giỏi tỉnh
 
  
Họ và tên:     Hoàng Đinh Thùy Dương
Ngày sinh:    26/11/1982
Quê quán:     Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chức vụ:       Giáo viên
Ngày đến trường:  20/01/2011
Trình độ:      Đại học
Thành tích:   Giáo viên giỏi tỉnh
 
 
Họ và tên:     Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh:    08/05/1988
Quê quán:     Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Chức vụ:       Giáo viên
Ngày đến trường:  20/01/2011
Trình độ:      Thạc sỹ
Thành tích:   Giáo viên giỏi tỉnh,
                     Bằng khen của UBND tỉnh
  
Họ và tên:     Nguyễn Thị Thanh Loan
Ngày sinh:    15/04/1987
Quê quán:     Hương Khê – Hà Tĩnh
Chức vụ:       Giáo viên
Ngày đến trường:  07/11/2014
Trình độ:      Đại học
Thành tích:   Giáo viên giỏi tỉnh
 
Họ và tên:    Võ Thị Việt Anh
Ngày sinh:   28/09/1980
Quê quán:    Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Chức vụ:      Giáo viên
Ngày đến trường:  08/08/2017
Trình độ:     Thạc sĩ
Thành tích:  Giáo viên giỏi tỉnh,
                    CSTĐ cơ sở

Họ và tên:    Kiều Thị Na
Ngày sinh:   02/03/1987
Quê quán:    Thị xã Hồng Lĩnh
Chức vụ:      Giáo viên
Ngày đến trường:  05/09/2018
Trình độ:     Đại học
Thành tích:  Giáo viên giỏi tỉnh

Họ và tên:    Nguyễn Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh:   09/12/1997
Quê quán:    Đức Thọ – Hà Tĩnh
Chức vụ:      Giáo viên
Ngày đến trường:  01/09/2019
Trình độ:      Đại học

Họ và tên:    Thái Thanh Thanh
Ngày sinh:   24/03/1999
Quê quán:    Đức Thọ – Hà Tĩnh
Chức vụ:      Giáo viên
Ngày đến trường:  20/11/2021
Trình độ:      Đại học

Họ và tên:    Hoàng Thị Hải Yến
Ngày sinh:   07/07/1999
Quê quán:    Hương Khê – Hà Tĩnh
Chức vụ:      Giáo viên
Ngày đến trường:  20/11/2021
Trình độ:      Đại học