Category: Văn bản khác

TÀI LIỆU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC, BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Mời các thầy cô tải tài liệu:  BÌNH ĐẲNG GIỚI GD KLTC: (copy link bỏ vào thanh địa chỉ) https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLNU5fMmtRSHNhUHhvVGhSUE1jSkJTMTBndXV3/view?usp=sharing KỸ NĂNG SỐNG: (copy link bỏ vào thanh địa chỉ) https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLSFd1QzRBLTNfaHVLQjJXMnM5MXFBQnpadWk4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLT09Jd2twQjIyVzl0UnJxd3VuNnUyaFZmTVY4/view?usp=sharing