TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  1. V/v thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.  link file
  2. Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực. link file
  3. Nghị định số 26. 26.signed
  4. Thông tư . 24_2020
  5. Luật bảo vệ bí mật nhà nước. link file