Công đoàn

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Họ và tên: Nguyễn Đình Giáp

Ngày sinh: 10/02/1973

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0989655393

Email: dinhgiapcht@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quốc Lập

Ngày sinh: 28-06-1981

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0904787275

Email:   nguyenquoclapht@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Việt Hùng

Ngày sinh: 05-05-1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Số điện thoại: 0983036697

Email: viethung14lyvinh@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Linh

Ngày sinh: 10/04/1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công

Số điện thoại: 0916907824

Email: nguyenkieulinh10480_nkht@yahoo.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vũ Ngọc

Ngày sinh: 15-09-1983

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Phó Ban nữ công

Số điện thoại: 0912733479

Email: nguyenthivungoc@gmail.com

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Kiều Linh Trưởng ban Tổ Ngoại ngữ
2 Nguyễn Thị Vũ Ngọc
Phó ban Tổ Sử – GDCD
3 Võ Thị Kim Chung
Uỷ viên Tổ Hành chính
4 Đoàn Thị Hường Uỷ viên Tổ Toán
5 Nguyễn Thị Hòa Uỷ viên Tổ Văn
6 Đinh Thị Lam Hương Uỷ viên Tổ Hoá-Sinh
7 Trần Thị Tố Uyên Uỷ viên Tổ Sử-Địa-GDCD
8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Uỷ viên Tổ Lý – Tin

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN CÁC TỔ

NHIỆM KỲ 2020 – 2022

TT Họ và tên Chuyên môn Tổ công đoàn
1 Nguyễn Thị Kiều Linh Giáo viên Pháp TT Tổ Ngoại ngữ
2 Trần Tố Uyên Giáo viên Địa TT Tổ Sử-Địa-GDCD
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Tin TT Tổ Lý-Tin
4 Võ Thị Kim Chung
Hành chính TT Tổ Hành chính
5 Đoàn Thị Hường Giáo viên Toán TT Tổ Toán
6 Nguyễn Thj Hòa Giáo viên Văn TT Tổ Văn 
7 Nguyễn Ngọc Ngà Giáo viên QP TT Tổ TD-GDQP
8 Đinh Thị Lam Hương Giáo viên Hóa TT Tổ Hoá-Sinh