TÀI LIỆU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC, BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

Mời các thầy cô tải tài liệu:

 BÌNH ĐẲNG GIỚI

GD KLTC: (copy link bỏ vào thanh địa chỉ)

https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLNU5fMmtRSHNhUHhvVGhSUE1jSkJTMTBndXV3/view?usp=sharing

KỸ NĂNG SỐNG: (copy link bỏ vào thanh địa chỉ) https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLSFd1QzRBLTNfaHVLQjJXMnM5MXFBQnpadWk4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLT09Jd2twQjIyVzl0UnJxd3VuNnUyaFZmTVY4/view?usp=sharing

You may also like...