SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC NĂM 2018 – 2019

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC NĂM 2018 – 2019

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019
Phòng học tiếng P.Thực hành Hóa 1 Kho Hóa P.Thực hành Hóa 2 Cầu thang WC WC `Tầng 4
BD đội tuyển Tin P.Thực hành Lý 1 Kho Lý P.Thực hành Lý 2 WC WC `Tầng 3
Phòng Tin 1 Phòng Tin 2 Kho Tin Phòng Tin 3 WC WC `Tầng 2
P. Máy thông minh P.Thực hành Sinh 1 Kho Sinh P.Thực hành Sinh 2 WC WC `Tầng 1
Sân trước Tầng 3 Tầng 2 Tầng 1 Hành lang
Tầng 4 Phòng tin 4 Tổ Ngoại ngữ P. truyền thống WC WC BDĐT      Văn BDĐT      Anh BDĐT      Toán BDĐT      Pháp BDĐT      Lý BDĐT      Sử BDĐT      Hóa `Tầng 4
Phòng đọc giáo viên WC WC Tổ Sử – GDCD Tổ Tin Tổ Sinh Tổ Hóa Tổ Lý BDĐT Sinh BDĐT   Địa `Tầng 3
Phòng họp số 2 T. Địa WC WC Tổ Văn Tổ Toán Tổ      TD 12S `Tầng 2
Kho Hiệu phó 11A2 WC WC Y tế 12S-Đ 12L 12H `Tầng 1
Bảo vệ Thư viện điện tử Hiệu phó Hành lang
Hành chính Kho Sân sau
Cổng Tài vụ Bảo vệ
Cầu thang
P. Thờ Hiệu phó Sảnh
C. Đoàn
Kho Kho sách Phòng họp số 1 11S-Đ
Phòng đọc  Hiệu trưởng 11S
10A2 P. Đoàn 11H
Nhà đa năng Hành lang Hành lang
11L 11T2 Cầu
thang
WC WC 11T1 11F 11A1 11V `Tầng 1
12A1 12A2 WC WC 12F 12T1 12T2 12V `Tầng 2
10S-Đ WC WC 10F 10A1 10V 10S `Tầng 3
WC WC 10T1 10T2 10L 10H `Tầng 4

You may also like...