ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

.

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

.

Phần 1. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

.

+) Tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động đều phải đánh giá nội dung này.

+) Các cá nhân nghiên cứu kỹ các văn bản kèm theo, in biểu mẫu MẪU 03, điền các nội dung tự đánh giá; in biểu MẪU 04 tự chấm điểm vào bảng điểm.

+) Tổ trưởng chuyên môn sẽ đánh giá và chấm điểm vào nội dung của tổ.

+) Hội đồng thi đua nhà trường sẽ họp và đánh giá cấp trường.

Các file đính kèm:

Công văn hướng dẫn đánh giá của Sở: Đánh giá, phân loại CCVC năm học 2018-2019

Hướng dẫn chấm điểm và đánh giá: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Công văn về thành tích thay thế SKKN:CV 606 Quy định thanh tich thay thế SKKN

Mẫu 03 dành cho viên chức, người lao động: Mẫu 3 PHIEU DANH GIA VC (Giáo viên, nhân viên)

Mẫu 04 dánh cho viên chức, người lao động: MẪU 4-  THANG ĐIỂM CHO GV, NV

.

Phần 2. ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

.

+) Tất cả giáo viên phải đánh giá nội dung này.

+) Cá nhân nghiên cứu mẫu tự đánh giá, tải xuống và điền thông tin vào sau đó in ra.

+) Tổ trưởng tải và in các mẫu đánh giá giáo viên và tổng hợp của tổ để đánh giá.

Các file đính kèm:

Thông tư 20 về đánh giá giáo viên theo chuẩn: TT 20-2018-BGDDT

Hướng dẫn 4530 về đánh giá giáo viên theo chuẩn: 4530_BGDDT_NGCBQLGD

Mẫu 01 giáo viên tự đánh giá: 01 GV tự đánh giá 2019

Mẫu 03 tổ chuyên môn đánh giá giáo viên: 03 Tổ CM đánh giá CV 2019

Mẫu 04 tổng hợp đánh giá GV của tổ chuyên môn: 04 Tổng hợp đánh giá GV của Tổ chuyên môn

.

CHÚ Ý: CÁC BẢN IN CÁC ĐỒNG CHÍ NHỚ IN 2 MẶT

.

You may also like...