Thời khóa biểu áp dụng từ 12/8/2019 đến 17/8/2019

THỜI KHÓA BIỂU

KHỐI 12

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD
Thứ 2 1-2 Toán Toán Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn T.Anh T.Pháp Lịch sử
3-4 Hóa học Hóa học Toán Hóa học Toán Lịch sử Toán Toán Ngữ văn Địa lý
Thứ 3 1-2 Toán Toán Toán Toán Hóa học Lịch sử T.Anh Toán Toán Địa lý
3-4 Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Toán Địa lý Toán Ngữ văn T.Pháp Ngữ văn
Thứ 4 1-2 Hóa học Toán Toán Hóa học Hóa học Ngữ văn T.Anh T.Anh Toán Địa lý
3-4 Vật lý Hóa học Hóa học Vật lý Toán Địa lý Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn
Thứ 5 1-2
3-4
Thứ 6
02/8
1-2 Toán Toán Toán Vật lý Toán Địa lý T.Anh Ngữ văn T.Pháp Địa lý
3-4 Vật lý Vật lý Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn T.Anh Ngữ văn Lịch sử
Thứ 7
3/8
1-2 Hóa học Toán Hóa học Toán Hóa học Địa lý Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn
3-4 Toán Vật lý Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý

KHỐI 11

Ngày Tiết 11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11A1 11A2 11P 11SD
Thứ 2 1-2 Vật lý Toán Vật lý Vật lý Sinh học Lịch sử Toán T.Anh Ngữ văn Lịch sử
3-4 Toán Vật lý Toán Toán Hóa học Ngữ văn T.Anh Ngữ văn T.Pháp Địa lý
Thứ 3 1-2 Toán Toán Vật lý Toán Hóa học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
3-4 Toán Hóa học T.Anh Vật lý Sinh học Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn
Thứ 4 1-2 Vật lý Toán Vật lý Vật lý Sinh học Địa lý Toán T.Anh Ngữ văn Ngữ văn
3-4 Vật lý Vật lý Toán Vật lý Toán Lịch sử T.Anh Ngữ văn T.Pháp Địa lý
Thứ 5 1-2
3-4
Thứ 6
02/8
1-2 Hóa học Hóa học T.Anh Vật lý Sinh học Lịch sử Ngữ văn T.Anh Ngữ văn Lịch sử
3-4 Toán Toán Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Địa lý
Thứ 7
3/8
1-2 Toán Vật lý T.Anh Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Ngữ văn T.Pháp Lịch sử
3-4 Hóa học Toán Vật lý Toán Sinh học Ngữ văn T.Anh T.Anh Ngữ văn Địa lý

KHỐI 10

Ngày Tiết 10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10A1 10A2 10P 10SD
Thứ 2 1-2 Toán Toán Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn T.Anh Toán T.Pháp Địa lý
3-4 Toán Tin học Hóa học Toán Sinh học Địa lý Ngữ văn T.Anh Toán Lịch sử
Thứ 3 1-2 Tin học Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn T.Anh Toán T.Pháp Lịch sử
3-4 Toán Sinh học Hóa học Vật lý Toán Địa lý Ngữ văn T.Anh Toán Địa lý
Thứ 4 1-2 Tin học Toán Vật lý Toán Sinh học Ngữ văn Toán Toán T.Pháp Địa lý
3-4 Toán Tin học Toán Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn T.Anh Toán Lịch sử
Thứ 5 1-2
3-4
Thứ 6
02/8
1-2 Hóa học Toán Vật lý Vật lý Hóa học Lịch sử Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
3-4 Toán Hóa học Toán Toán Sinh học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
Thứ 7
3/8
1-2 Sinh học Vật lý Toán Vật lý Hóa học Lịch sử Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa lý
3-4 Toán Toán Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Lịch sử

You may also like...