Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

và Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3 của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

 .

             Căn cứ công văn số 339/SGDĐT – VP ngày 17/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2017, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đề ra kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3 năm 2017. Nội dung ở các file đính kèm:

             1. Căn cứ công văn số 339/SGDĐT – VP ngày 17/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo: CV 339/SGD ĐT-VP

             2. Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2017: KH 24/CHT

             3.  Kế hoạch Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3 năm 2017: KH 25/CHT

 

You may also like...