Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc

Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 650 KH/TWĐTN-TNTH, ngày 22 tháng 9 năm 2017, chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017, Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017.

Cụ thể, xem file đính kèmKẾ HOẠCH CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM

Đoàn trường

You may also like...