Thời khóa biểu áp dụng từ 28/9/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ 28/9/2020: click here
Học sinh vào mục “Danh sách lớp” và chọn lớp cần xem thời khóa biểu.

 

PHÂN CÔNG SƠ ĐỒ LỚP TIẾNG ANH HỌC THEO NĂNG LỰC

Lớp theo năng lực

Học tại lớp Lớp theo năng lực Học tại lớp Lớp theo năng lực

Học tại lớp

10 C1

10 T1 11 C1 11 T1 12 C1.1 12 T1
10 C2.1 10 H 11 C2.1 11 T2 12 C1.2 12 T2
10 C2.2 10 S 11 C2.2 11 H 12 C2.1 12 H
10 C3.1 10 Tin 11 C3.1 11 S 12 C2.2 12 S
10 C3.2 10 SD 11 C3.2 11 SD 12 C3.1 12 V
    12 C3.2 12 SD
       
       

You may also like...