VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016 – 2017

Các cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tham khảo công văn 664/SGD ĐT-TCCB của Sở về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức; tải các Mẫu 3, Mẫu 4 sau đây để hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm.

TT Nội dung Tải file
1 Công văn 664/SGD ĐT-TCCB của Sở về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức  Đánh giá, phân loại CC, VC
2 Mẫu 3 – Phiếu đánh giá viên chức  Mẫu 3 – PHIEU DANH GIA VIEN CHUC
3 Mẫu 4 – Tiêu chí đánh giá và thang điểm  MẪU 4- TIEU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐIỂM

II. ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2016 – 2017

Tất cả giáo viên tải file tự đánh giá để hoàn thành theo mẫu. Các tổ trưởng chuyên môn tải file đánh giá và tổng hợp của Tổ chuyên môn.

TT Nội dung Tải file
1 Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên  Phiếu tự đánh giá của Giáo viên
2 Mẫu đánh giá và tổng hợp của tổ chuyên môn Mẫu phiếu đánh giá của Tổ, HT
3 Mẫu tổng hợp đánh giá của Hiệu trưởng  Tổng hợp của Hiệu trưởng

III. LƯU Ý

– Các phiếu tự đánh giá, đánh giá có thể đánh máy theo mẫu hoặc in ra để viết tay.

– Hoàn thành các bản tự đánh giá để thông qua trước Tổ chuyên môn vào cuộc họp chiều thứ 5, 26 – 5 – 2017.

You may also like...