Thời khóa biểu áp dụng từ 08/11/2021 đến 13/11/2021

THỜI KHÓA BIỂU

KHỐI 12:

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD
Thứ 2 1 Hữu Hòa T Đạt L Hảo Q.Nam Huyền V Trí Na Dương S Uyên
2 Hữu Hòa T Đạt L Hiệu Q.Nam Quỳnh Trí Thủy T Điền Hoài
3 Hiếu Thúy L Thủy T Huy Đức T Hòa T Trung A Lam Trí HằngV
4 Hiếu Thúy L Thủy T Huy Đức T Hòa T Trung A Lam Trí HằngV
5
Thứ 3 1 Quang Ngà HằngV Hồng Thanh Hoài Lĩnh Thúy L Quân Viêng
2 Hòa V Quang HươngĐ HằngCD Thanh Hoài Ngà M.Anh Uyên Viêng
3 Hòa V Uyên ThủyCD HằngV Thúy L Ngà Thảo Lĩnh Quang M.Anh
4 HươngĐ Thanh Thảo HằngV HằngCD M.Anh Uyên Ngà ThủyCD Q.Nam
5
Thứ 4 1 Huyền A Na Dương A Dung A Khuyến Hoài Lam Thủy T Trí Nguyệt A
2 Huyền A Na Dương A Dung A Khuyến Quỳnh Lam Thủy T Trí Nguyệt A
3 Hữu Q.Nam Thủy T Hảo Huế Quỳnh Trí Na Thanh Hoài
4 Thảo Q.Nam Thủy T Hiệu Huế Huyền V Trí Lam Thanh Hoài
5
Thứ 5 1 Phát Minh Bình Nguyệt Ngà Q.Nam Thúy L HằngCD Thảo Ngọc T
2 Ngọc S HằngCD Ngà HươngĐ Dương S M.Anh Lĩnh Thúy L Phát Nhàn
3 Minh Quang Nghệ Dương S Ngọc T Nguyệt ThủyCD Q.Nam Quân Phát
4 ThủyCD Dương S Minh Phát HươngĐ HằngCD Hồng M.Anh Nguyệt T.Hùng
5
Thứ 6 1 Huyền A Na Dương A Dung A Khuyến Hòa T Thúy L Lam Quang Nguyệt A
2 Thảo Hòa T Nghệ HằngV Thanh Thúy L Hồng HươngĐ Điền M.Anh
3 Quang Thanh HằngV Huy Thúy L HươngĐ Lam Ngọc T Trí T.Hùng
4 Hòa V Thanh HằngV Hồng Đức T HươngĐ Ngọc T Lĩnh Dương S T.Hùng

KHỐI 11:

Ngày Tiết 11T1 11T2 11L 11H 11S 11TIN 11V 11A1 11A2 11P 11SD
Thứ 2 1 Oanh Dân Viêng H.Nam Hùng S Trung T Trang V Loan A TâmA Linh Ngọc S
2 Bảo Dân Hảo V.HùngL Dung H Trung T Trang V Loan A TâmA Linh Linh Đ
3 Anh A Quân Dân Huyền A Quỳnh Dung A Bảo Hạnh Oanh T.Hùng Nguyệt A
4 Anh A TâmA Dân Huyền A Quỳnh Dung A Bảo Hạnh Oanh T.Hùng Nguyệt A
5
Thứ 3 1 HươngĐ Thương Lập Nhàn Hồng V Ngọc S M.Anh Hương H Thảo Hương S Huyền T
2 Nhàn Hương S Thương H.Nam Ngọc S Hồng Liên Đ Trung T Quân Linh V.HùngL
3 Hương S Lập Thương Linh Đ HươngĐ Anh Đ Quân Nhàn Hồng Hương H Lương
4 Oanh Quân Viêng Ngọc S V.HùngL Hòa V Hương S Anh Đ Nhàn Hồng Lương
5
Thứ 4 1 Hiếu Hương H Anh A Xuân T.Hùng Hạnh Bảo Thương P.Hùng Hòa V Đức V
2 Hiếu Hương H Anh A Hữu Xuân Hạnh Bảo Thương P.Hùng Hòa V Đức V
3 Thi Quân Viêng V.HùngL Dung H Hương L Xuân Hạnh Oanh T.Hùng Linh Đ
4 Thi Xuân Hảo V.HùngL Dung H Hương L Loan A Hạnh Oanh Hương H Linh Đ
5
Thứ 5 1 Oanh Dân Nhàn Quang T.Hùng Hương H Quân V.HùngL P.Hùng Hòa V Đức V
2 Anh A Thương Dân Huyền A Quỳnh Dung A Trang V Hương H Oanh T.Hùng Nguyệt A
3 Bảo Thương Hồng Hồng V Hùng S Hạnh Hương H Loan A TâmA Nhàn Lương
4 Bảo Hương H Anh A Hồng V Hùng S Nhàn Loan A Hạnh Xuân Linh Lương
5
Thứ 6 1 Hùng S Xuân Thương Hồng V Nhàn Hòa V Hương H Hương S Liên Quân M.Anh
2 Oanh Hùng S Thương Hồng V T.Hùng Hòa V Bảo V.HùngL Hương S Quân Nhàn
3 Trung T Nhàn Huyền T Hữu V.HùngL Hương H Hương S Thương Quân Linh Đ Thảo
4 Trung T Thương Hương S Hữu Hùng S Hương H Nhàn Quang Thảo Huyền T V.HùngL

KHỐI 10:

Ngày Tiết 10T1 10T2 10L 10H 10S 10TIN 10V 10A1 10A2 10P 10SD
Thứ 2 1 ThủyCD Huyền T Lĩnh Hương T Linh Đ Dung H Lập L HằngCD Hương L Liên Lương
2 Liên Lĩnh Anh Đ ThủyCD Huy HằngCD Lập L Quang Dương S Hương L Lương
3 Liên Linh Đ Hoa Lĩnh Trang V Quang HằngCD Hương L Anh Đ Ngà Hoàn
4 Nghệ Linh Đ Hoa Liên Trang V Lĩnh Anh Đ Hương L Ngà Dương S Hoàn
5
Thứ 3 1 Dung A Dương A Quỳnh Anh A Nguyệt A Na TâmA Chi Hoa Hương T Huyền A
2 Dung A Dương A Quỳnh Anh A Nguyệt A Na TâmA Chi Hoa Hương T Huyền A
3 Đức T Hường T H.Nam Hương T Tâm S Dũng T Đức V Khuyến Dương A Tâm P Oanh
4 Đức T Hường T H.Nam Hương T Tâm S Dũng T Đức V Khuyến Dương A Tâm P Lập
5
Thứ 4 1 Trang V Hường T Anh Đ Tâm S Nguyệt Dung H M.Anh Dương S Hương L Hồng Lương
2 Trang V Hường T Tâm S Ngọc T Linh Đ Cường Nguyệt Lập Hồng Hương L M.Anh
3 Đức T Huyền T Ngọc T Chi Tâm S Hoa Dương S Lập ThủyCD Thọ Nguyệt
4 Dung A Dương A Quỳnh Anh A Nguyệt A Na TâmA Nguyệt Thọ ThủyCD Huyền A
5
Thứ 5 1 Dũng T Hồng V Lập L Hương L Tâm S Hường T Dương S Trí Tuấn Chi Lĩnh
2 Dũng T Hồng V Lập L Hương L Hiếu Dung H Đức V Trí Tuấn Chi Lập
3 Hiệu Thọ Tuấn Thi Hiếu Dũng T Dân Chi Dương A Hương T Lập
4 Thọ Cường H.Nam Thi Huy Dũng T Dân Chi Dương A Hương T Oanh
5
Thứ 6 1 Thọ Cường Tuấn Hương T Huy Hường T Dân Trí Hoa Chi Lĩnh
2 Thọ Cường Tuấn Hương L Huy Hường T Dân Trí Hoa Chi Lĩnh
3 Hiệu Thọ Lập L Thi Dung H Cường Đức V Khuyến Tuấn Tâm P Oanh
4 Hiệu Thọ Lập L Thi Dung H Cường Đức V Khuyến Tuấn Tâm P Oanh

 

You may also like...