Công đoàn

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Giáp

Ngày sinh: 10/02/1973

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0989655393

Email: dinhgiapcht@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Lập

Ngày sinh: 28-06-1981

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0904787275

Email:   nguyenquoclapht@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Việt Hùng

Ngày sinh: 05-05-1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Số điện thoại: 0983036697

Email: viethung14lyvinh@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Linh

Ngày sinh: 10/04/1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công

Số điện thoại: 0916907824

Email: nguyenkieulinh10480_nkht@yahoo.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vũ Ngọc

Ngày sinh: 15-09-1983

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Phó Ban nữ công

Số điện thoại: 0912733479

Email: nguyenthivungoc@gmail.com

UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 – 2012

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  công tác
1 Trần Việt Hùng
UV Ban chấp hành,

Chủ nhiệm UBKT

Tổ Vật lý
2 Trần Thanh Sơn Ban viên Tổ Vật lý
3 Trần Mạnh Hùng Ban viên Tổ Sinh học

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Kiều Linh Trưởng ban Tổ Ngoại ngữ
2 Nguyễn Thị Vũ Ngọc
Phó ban Tổ Sử – GDCD
3 Võ Thị Kim Chung
Uỷ viên Tổ Hành chính
4 Nguyễn Thị Lương Uỷ viên Tổ Toán
5 Trương Thị Thanh Uỷ viên Tổ Văn học
6 Đinh Thị Lam Hương Uỷ viên Tổ Hoá
7 Trần Thị Tố Uyên Uỷ viên Tổ Địa
8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Uỷ viên Tổ Tin
9 Trần Thị Ái Huế
Uỷ viên Tổ Sinh

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN CÁC TỔ

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

TT Họ và tên Chuyên môn Tổ công đoàn
1 Nguyễn Thị Kiều Linh Giáo viên Pháp TT Tổ Ngoại ngữ
2 Trần Thị Ái Huế TTCM Sinh TT Tổ Sinh học
3 Trần Việt Hùng Giáo viên Lý TT Tổ Vật lý
4 Võ Thị Kim Chung
Hành chính TT Tổ Hành chính
5 Nguyễn Thị Lương Giáo viên Toán TT Tổ Toán học
6 Trương Thị Thanh Giáo viên Văn TT Tổ Văn học
7 Nguyễn Ngọc Ngà Giáo viên QP TT Tổ TD-GDQP
8 Đinh Thị Lam Hương Giáo viên Hóa TT Tổ Hoá học
9 Trần Thị Tố Uyên TPCM Địa TT Tổ Địa lý
10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Tin TT Tổ Tin học
11 Nguyễn Thị Vũ Ngọc Giáo viên Sử TT Tổ Sử – GD