Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 

Hiệu trưởng

HOÀNG BÁ HÙNG

Phó Hiệu trưởng NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH

Phó Hiệu trưởng PHAN KHẮC NGHỆ

Phó Hiệu trưởng LÊ PHI HÙNG