Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

anh-ca-nhan-2

Hiệu trưởng

NGUYỄN CÔNG HOÀN

le-phi-hung

P.Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH

P.Hiệu trưởng

PHAN KHẮC NGHỆ

P.Hiệu trưởng

LÊ PHI HÙNG

Ban Giám hiệu