ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

STT Nội dung văn bản Tải về văn bản
1 Chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm ĐĐNG Công văn đạo đức nhà giáo. (toantqubtp)(02.04.2019_16h04p33)_signed
2 Về việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ĐĐNG

Công văn đến số 111.signed

Đính kèm CV 111. CV của UBND tỉnh

Đính kèm Cv 111. CV của VP Chính phủ

3 Tăng cường công tác quản lý và nâng cao ĐĐNG

công văn Sở GD về NC đạo đức NG

CV5424 tăng cường QL và nâng cao ĐĐ nhà giáo.signed

CV 1737

4 Quy định về Đạo đức Nhà giáo QD16 BGDDT Quy định đạo đức NG
5
6