Văn bản

0

Việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ và cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Công văn triển khai gồm 4 file nằm ở link: file 1: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLckdKRHBWWWdkQXBwU3FjbGVwYXc4SndvU1Nn/view?usp=sharing file2: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLMFVGTnNKeDluSkRXc0RBTE4xYjBRN2dYNlE4/view?usp=sharing file3: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLYWlzeW1RTklkRTNWV3FhYTVjZERLdW90Ukk4/view?usp=sharing file4:  https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLaVd3T29iWTVHd2haS2hiMC1NQTVqdW1XeTJr/view?usp=sharing