Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - TIÊU ĐIỂM

Tin tức sự kiện

Hướng dẫn công nhận, quy đổi chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ quốc tế

     UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 162/SGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn công nhận, quy đổi chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

THÔNG BÁO

Việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ và cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Công văn triển khai gồm 4 file nằm ở link: file 1: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLckdKRHBWWWdkQXBwU3FjbGVwYXc4SndvU1Nn/view?usp=sharing file2: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLMFVGTnNKeDluSkRXc0RBTE4xYjBRN2dYNlE4/view?usp=sharing file3: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLYWlzeW1RTklkRTNWV3FhYTVjZERLdW90Ukk4/view?usp=sharing file4:  https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLaVd3T29iWTVHd2haS2hiMC1NQTVqdW1XeTJr/view?usp=sharing          

BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG