THI THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN

THI THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN

 

Các văn bản về thi thăng hạng giáo viên:

STT Nội dung file Tải file
1  CV- 829 và KH 89 của Bộ  CV -829 và KH 89 của Bộ
2  CV Sở về thi thăng hạng giáo viên  CV Sở về thi thăng hạng GV
3  TT -12 – BNV về TC chức danh giáo viên  TT-12-BNV về TC chức danh GV
4  TT- 20- 2017- BGDĐT- Thi nâng hạng giáo viên  TT-20_2017_BGDDT_Thi nâng hạng GV
5  Bảng quy đổi  Bang quy doi
6  Bản nhận xét viên chức (phụ lục kèm CV 829)  Bản nhận xét viên chức
7  Danh sách trích ngang(phụ lục kèm CV 829)  Danh sách trích ngang
8  Đơn đăng kí dự thi(phụ lục kèm CV 829)  Đơn đăng ký dự thi
9  Sơ yếu lý lịch(phụ lục kèm CV 829) Sơ yếu lý lịch