ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2019 – 2020

.

Phần 1. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG

.

+) Tất cả cán bộ, giáo viên, hợp đồng đều phải thực hiện.

+) Các cá nhân nghiên cứu kỹ các văn bản kèm theo, in biểu mẫu MẪU 03, điền các nội dung tự đánh giá; in biểu mẫu MẪU 04 tự chấm điểm vào bảng điểm.

+) Tổ trưởng chuyên môn sau khi thống nhất ở tổ sẽ đánh giá và chấm điểm vào nội dung Tổ chuyên môn đánh giá.

+) Hội đồng thi đua nhà trường sẽ họp và đánh giá cấp trường.

Các file đính kèm:

Công văn hướng dẫn đánh giá của Sở: CV HD đánh giá, xếp loại CCVC của Sở 

Hướng dẫn chấm điểm và đánh giá: Hướng dẫn chấm điểm và đánh giá

Mẫu 03 dành cho viên chức, người lao động hợp đồng: Mẫu 03 của Giáo viên, Nhân viên

Mẫu 04 dánh cho viên chức, người lao động hợp đồng: Mẫu 04 của Giáo viên, Nhân viên

.

Phần 2. ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

.

+) Tất cả giáo viên phải đánh giá nội dung này.

+) Cá nhân nghiên cứu mẫu tự đánh giá, tải xuống và điền thông tin vào sau đó in ra. Chú ý phải tìm ít nhất một minh chứng thích hợp cho mỗi tiêu chí đánh giá.

+) Tổ trưởng tải và in các mẫu đánh giá giáo viên và tổng hợp của tổ để đánh giá. Chú ý phải tìm ít nhất một minh chứng thích hợp cho mỗi tiêu chí đánh giá.

+) Hội đồng thi đua nhà trường sẽ họp và đánh giá cấp trường.

Các file đính kèm:

Thông tư 20 về đánh giá giáo viên theo chuẩn: TT 20-2018-BGDDT

Hướng dẫn 4530 về đánh giá giáo viên và Hướng dẫn tìm minh chứng theo chuẩn: 4530_BGDDT_NGCBQLGD

Mẫu 01 giáo viên tự đánh giá: Mẫu 01- GV tự đánh giá 2020 

Mẫu 03 tổ chuyên môn đánh giá giáo viên: Mẫu 03-Tổ CM đánh giá GV 2020

Mẫu 04 tổng hợp đánh giá GV của tổ chuyên môn:  Mẫu 04-Tổng hợp đánh giá GV của Tổ CM 2020

.

CHÚ Ý: CÁC BẢN IN CÁC ĐỒNG CHÍ NHỚ IN 2 MẶT

 

You may also like...