LỊCH ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA KHỐI 11

LỊCH ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CỦA HỌC SINH NAM KHỐI 11 CÓ HỘ KHẨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Đề nghị các học sinh nam có hộ khẩu tại thành phố Hà Tĩnh căn cứ thông báo thực hiện nghiêm túc.

You may also like...