QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Văn bản của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục:

 

Link các file:

CT1737-CT-BGD ĐThttps://drive.google.com/file/d/1vY4IHKAriJ5dUEbKOLuUJKAaqH8xivGm/view?usp=sharing

công văn Sở GD về NC đạo đức NG

CV5424 tăng cường QL và nâng cao ĐĐ nhà giáo.signed

QD16 BGDDT Quy định đạo đức NG

Quy định về Đạo đức nhà giáo của Bộ

Bài viết cùng chuyên mục