QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH

THÀNH LẬP “QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH”

.

I. Thư ngỏ của Hiệu trưởng về việc thành lập “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

II. Quy chế hoạt động của “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

III. Quyết định thành lập Ban quản lý và điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ

 

IV. Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

(Cập nhập đến ngày 20/05/2020)

A. Cán bộ, giáo viên, cựu học sinh ủng hộ

B. Phụ huynh, học sinh các lớp ủng hộ

+) Danh sách theo lớp

 

+) Danh sách cụ thể theo tên phụ huynh, học sinh (đang cập nhật…)

                                                                      

 Ban quản lý và điều hành Quỹ

 

 

Bài viết cùng chuyên mục