QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH

THÀNH LẬP “QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH”

.

I. Thư ngỏ của Hiệu trưởng về việc thành lập “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

II. Quy chế hoạt động của “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

III. Quyết định thành lập Ban quản lý và điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ

IV. Tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh” đến ngày 18/9/2021

Cập nhật đến ngày 7/10/2021:

Cập nhật đến ngày 18/10/2021:

V. Tổng hợp phần chi từ “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh” đến ngày 18/9/2021

BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH QUỸ

You may also like...