TỔNG HỢP KẾT QUẢ HSG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 – 2017

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA HÀ TĨNH

GIAI ĐOẠN 2012 – 2017

 

NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỘI Số giải Nhất Nhì Ba KK Ghi chú
Toán 10/10 5 4 1
10/10 3 5 2
Hóa 5/6 1 1 3
Sinh 8/10 5 3
Tin 5/10 2 2 1
Văn 6/6 2 4
Sử 8/10 3 1 4
Địa 10/10 2 3 5
Anh 9/10 3 2 4
Pháp 5/10 2 3
TỔNG 76/92 2 22 31 21

 

NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỘI Số giải Nhất Nhì Ba KK Ghi chú
Toán 10/10 5 5
7/9 2 5
Hóa 3/6 1 2
Sinh 10/10 2 7 1
Tin 6/10 1 4 1
Văn 5/6 1 3 1
Sử 9/10 3 4 2
Địa 9/10 1 2 6
Anh 10/10 4 2 4
Pháp 8/10 1 3 4
TỔNG 77/91 1 20 32 24

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

ĐỘI Số giải Nhất Nhì Ba KK Ghi chú
Toán 10 3 6 1
5 4 1
Hóa 6 2 1 3
Sinh 10 3 5 2
Tin 7 1 6
Văn 4 1 3
Sử 6 1 2 2 1
Địa 5 2 3
Anh 10 2 5 3
Pháp 6 4 1 1
TỔNG 69 4 21 29 15

 

NĂM HỌC 2013 – 2014

ĐỘI Số giải Nhất Nhì Ba KK Ghi chú
Toán 8 2 3 3
6 4 2
Hóa 1 1
Sinh 10 3 5 2
Tin 5 2 2 1
Văn 3 2 1
Sử 5 4 1
Địa 6 3 2 1
Anh 5 2 3
Pháp 5 1 2 2
TỔNG 54 0 13 25 16

 

NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỘI Số giải Nhất Nhì Ba KK Ghi chú
Toán 7 1 3 3
6 3 2 1
Hóa 4 2 2
Sinh 9 1 5 3
Tin 6 1 3 2
Văn 3 1 2
Sử 4 2 2
Địa 4 1 3
Anh 6 4 2
Pháp 3 2 1
TỔNG 52 0 8 25 19

 

DANH SÁCH CHI TIẾT

Năm học 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017
Tải về HSGQG1213 HSGQG1314 HSGQG1415 HSGQG1516 HSGQG1617

 

You may also like...