TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017”

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017”

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017” cụ thể trong file:

Triển khai tháng hành động PC HIV-ADS

You may also like...