CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020

Thể lệ cuộc thi trong file:01. Thể lệ cuoc thi khoi nghiep sang tao nam 2020

Kế hoạch tổ chức CT02.Ke hoach to chuc cuoc thi khoi nghiep sang tao nam 2020

Biểu mẫu hồ sơ dự thi: 03. BIỄU MẪU HỒ SƠ DỰ THI

Công văn cuộc thi (Sở KHCN): Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp ST 2020 (Sở KHCN)

Các văn bản khác: VB04. VB05. VB06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...