CHỈ THỊ 42 -CT/TU

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

link file: chi-thi-42

 

 

You may also like...