CÔNG VĂN VỀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐIỀU CHUYỂN

CÔNG VĂN VỀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐIỀU CHUYỂN

NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

.

Các file đính kèm:

1) QĐ của tỉnh Quy định biệt phái GV: Quy dinh biet phai GV

2) Biểu mẫu đính kèm công văn 994: Bieu kem theo CV 994.

You may also like...