LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 1

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 1 (Từ 29/7 đến 03/8/2019)

Toán

12

Lý 11 Hóa Sinh Tin

12

Tin 11 Văn Sử Địa Anh Pháp

12

Pháp 11
Thứ 6 (02/8) Chiều Đức T Đạt L Cường Hùng S Dũng Nguyệt Đức V Ngọc S Lập Đ Huyền A Tâm P
Thứ 7 (03/8) Chiều Đức T Đạt L Cường Hùng S Dũng Nguyệt Đức V Ngọc S Lập Đ Dung A Tâm P

 

You may also like...