THỜI KHÓA BIỂU (từ 26/8-31/8)

THỜI KHÓA BIỂU

KHỐI 12

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD
Thứ 2 1-2 Toán Vật lý Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn T.Anh T.Pháp Lịch sử
3-4 Toán Hóa học Toán Toán Sinh học Lịch sử Toán Toán Toán Địa lý
Thứ 3 1-2 Toán Toán Hóa học Toán Hóa học Lịch sử T.Anh Toán Ngữ văn Ngữ văn
3-4 Toán Hóa học Vật lý Vật lý Toán Địa lý Toán Ngữ văn Toán Lịch sử
Thứ 4 1-2 Toán Toán Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn T.Anh Ngữ văn T.Pháp Địa lý
3-4 Vật lý Vật lý Hóa học Hóa học Sinh học Địa lý Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn
Thứ 5 1-2 Vật lý Hóa học Toán Vật lý Toán Lịch sử Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn
3-4 Hóa học Vật lý Hóa học Toán Hóa học Địa lý Ngữ văn Toán Ngữ văn Lịch sử
Thứ 6 1-2 Hóa học Toán Hóa học Vật lý Sinh học Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn
3-4 Vật lý Vật lý Vật lý Toán Hóa học Địa lý Toán T.Anh Ngữ văn Địa lý
Thứ 7 1-2
3-4

KHỐI 11

Ngày Tiết 11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11A1 11A2 11P 11SD
Thứ 2 1-2 Vật lý Toán Vật lý Hóa học Hóa học Địa lý Toán T.Anh Toán Lịch sử
3-4 Hóa học Hóa học Toán Toán Sinh học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
Thứ 3 1-2 Vật lý Vật lý T.Anh Hóa học Hóa học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
3-4 Toán Hóa học Vật lý Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Toán T.Pháp Lịch sử
Thứ 4 1-2 Vật lý Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán T.Anh T.Pháp Ngữ văn
3-4 Toán Vật lý Toán Hóa học Toán Ngữ văn T.Anh Toán T.Pháp Lịch sử
Thứ 5 1-2 Hóa học Hóa học T.Anh Toán Toán Lịch sử Toán T.Anh T.Pháp Lịch sử
3-4 Toán Vật lý Toán Hóa học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Địa lý
Thứ 6 1-2 Toán Toán T.Anh Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Toán Lịch sử
3-4 Hóa học Vật lý Toán Toán Sinh học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
Thứ 7 1-2
3-4

KHỐI 10

Ngày Tiết 10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10A1 10A2 10P 10SD
Thứ 2 1-2 Toán Toán Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
3-4 Tin học Tin học Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Lịch sử
Thứ 3 1-2 Toán Tin học Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn T.Anh Ngữ văn T.Pháp Lịch sử
3-4 Tin học Tin học Vật lý Hóa học Hóa học Địa lý Ngữ văn T.Anh Toán Địa lý
Thứ 4 1-2 Tin học Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn T.Anh Toán T.Pháp Địa lý
3-4 Vật lý Tin học Hóa học Hóa học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn T.Anh Toán Lịch sử
Thứ 5 1-2 Hóa học Tin học Toán Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa lý
3-4 Tin học Hóa học Vật lý Vật lý Sinh học Lịch sử T.Anh T.Anh T.Pháp Ngữ văn
Thứ 6 1-2 Tin học Vật lý Vật lý Vật lý Sinh học Lịch sử Toán Toán Ngữ văn Địa lý
3-4 Toán Tin học Hóa học Hóa học Sinh học Ngữ văn T.Anh T.Anh T.Pháp Lịch sử
Thứ 7 1-2
3-4

You may also like...