Thông báo của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

THÔNG BÁO CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

 

File đình kèm: QĐ công bố thủ tục HC Sở GD ĐT  (Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh).

You may also like...